Materska skola Krouzova
MS Krouzova MS Krouzova MS Krouzova MS Krouzova MS Krouzova MS Krouzova MS Krouzova MS Krouzova

DENNÍ REŽIM:

6.30 – 8.30 scházení dětí – (6.30 – 7.30 v Beruškách děti ze všech tříd) – volné hry, spontánní činnosti
8.50 – 9.05 ranní cvičení kolektivní, pokud není zařazeno od rána cvičení skupinkové, při kterém se během dopoledne děti po 5 – 6 prostřídají ( překážkové dráhy, prolézačky, skluzavky atd.)
9.05 – 9.20 hygiena, svačina
9.20 – 10.00 spontánní a řízené činnosti (výtvarné, hudební, dramatické, jazykové, literární, poznávací, pohybové, atd.)
10.00 – 12.00 pobyt venku
12.00 – 12.30 oběd
12.30 - 14.15 odpočinek mladší děti - i u mladších dětí je respektována individuální potřeba spánku a nespavé děti si mohou po krátkém odpočinku jít hrát
12.30 - 13.00 odpočinek - starší děti – při pohádce nebo relaxační hudbě , pokud někdo
ze starších dětí spánek potřebuje a usne, jsou mu samozřejmě vytvořeny podmínky pro klidný spánek
14.30 odpolední svačina
15.00 – 17.00 spontánní činnosti, volné hry, při pěkném počasí pobyt venku

Délky dopoledních i odpoledních pobytů venku jsou přizpůsobeny počasí a stavu ovzduší.


KONCEPCE - O NÁS


MŠ pracuje podle školního vzdělávacího programu
, který je vypracovaný na základě Rámcového programu pro předškolní vzdělávání. Jeho základem je i nadále osobnostně orientovaná předškolní výchova, která nepřehlíží všechny přínosné zkušenosti
a tradice české předškolní výchovy. V zájmu kolektivu se ale nyní netlumí svoboda
a individuální rozvoj jedince. Dětem je nabízena pestrá škála bohatých příležitostí, jejichž prostřednictvím se u dětí rozvíjejí specifické vlohy a talent. Děti se učí tím, že jednají, konají
a prožívají konkrétní situace.

Učitelky dětem připravují individualizovaný program činností, které děti přijmou za své
z vlastního zájmu. Výchova a učení nespočívá v tom, že se dítě tvaruje do předem přípravného modelu, ale je jedinečnou neopakovatelnou osobností, která má právo být sama sebou a jako taková je akceptována, přestože onen pomyslný model nenaplní nebo naopak přesáhne. Základní a hlavní ve výchově dítěte není kolektivní zařízení, ale rodina, MŠ rodinnou výchovu vhodně doplňuje a nabízí dětem spoustu možností, které dnešní máločetné rodině chybí.
K tomu přistupuje odborná metodická práce učitelek tak, aby byly rozvíjeny dispozice a talent nebo naopak, kde je třeba kompenzovat vývojová opoždění. V předškolních třídách je zajištěn program pro přípravu dětí na vstup do ZŠ, sestavený podle nejmodernějších psychologických poznatků.Pro děti s odkladem školní docházky je vypracováván individuální vzdělávací plán zaměření na odstranění drobných dysfunkcí a nezralostí, pro které byl odklad povolen.

Děti jsou vedeny k samostatnému logickému myšlení
, výhodnými předškolními metodami
a nejrůznějšími pomůckami se rozvíjí jejich paměť, myšlení, řeč, početní představy, pozornost, fantazie, vůle. Dětem jsou nabízena speciální grafomotorická cvičení pro uvolnění ruky a snadné zvládání psaní v ZŠ. Velkou pozornost věnujeme i pohybově výchově. Ve všech třídách děti denně cvičí, většinou s hudbou při použití pestré škály náčiní a nářadí, kterým je MŠ vybavena. V posledních letech máme vynikající výsledky ve výtvarné a hudebně pohybové výchově, několik dětí se každoročně umístí na prvních místech v soutěžích své věkové kategorie.


Základní podmínky této koncepce:

.1 Idylická pohoda
.2 Harmonické vztahy
.3 Útulné prostředí
.4 Radostná atmosféra

Zdánlivě idylická herní pohoda, harmonické vztahy a útulné prostředí, jimiž se osobnostně orietovaná MŠ vyznačuje, jsou výsledkem ustavičné náročné tvůrčí práce učitelek, svědectví jejich citlivého naslouchání a neúnavného úsilí ve snaze naplnit potřeby dítěte a vzájemně si porozumět.